Odstúpenie od zmluvy

Ako kupujúci máte právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý až vtedy, ak prevezmete všetky časti tovaru.

V prípade, ak chcete využiť svoje právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, tak ste povinný písomne doručiť na našu adresu vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Vám bol zaslaný v elektronickej podobe elektronickou poštou spolu s potvrdením Vašej objednávky. Formulár je dostupný aj na stiahnutie na tejto adrese Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Vo formulári na odstúpenie od zmluvy vyplňte meno, priezvisko, adresu, dátum objednania, číslo objednávky a spôsob finančného vysporiadania. Následne ste povinný doručiť tovar na našu adresu spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť doručený neporušený a nepoškodený, s kompletným príslušenstvom, ktoré Vám bolo ako kupujúcemu doručené s tovarom. Upozorňujeme, že tovar, ktorý bude od kupujúceho zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

Po tom ako nám bude takto doručená zásielka s tovarom, bude Vám vrátená úhrada za tovar do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Spôsob vrátenia úhrady si určíte v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, prípadne sa spôsob určí vzájomnou dohodou medzi nami ako predávajúcim a Vami ako kupujúcim.

Tovar ste nám povinný doručiť v nepoškodenom stave. Ak bude tovar doručený v neúplnom alebo poškodenom stave, v dôsledku Vášho zlého zaobchádzania, v takomto prípade máme ako predávajúci právo vyžadovať od Vás preplatenie nákladov, ktoré sú potrebné na úplné opravenie tovaru, resp. jeho uvedenie do pôvodného stavu, v akom bol doručený. Ako kupujúci ste nám v takom prípade povinný uhradiť náklady na opravu tovaru.

V prípade, ak bol tovar vyrobený špeciálne pre jedného spotrebiteľa podľa jeho osobitých požiadaviek, tak podľa zákona č. 102/2014 Z. z. §7, ods. 6, písmeno C nie je možné odstúpenie od zmluvy. Pre kupujúceho, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, tieto ustanovenia o odstúpení od zmluvy neplatia.

Od kúpnej zmluvy môžete ako kupujúci odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ako kupujúci ste povinný splniť všetky vyššie uvedené povinnosti spojené s odstúpením od zmluvy. Ak sa tak nestane, tak odstúpenie od zmluvy je neplatné a ako predávajúci nie sme povinný vrátiť Vám ako kupujúcemu úhrady za tovar.