Reklamačný poriadok

Reklamačný formulár

 1. Reklamačný poriadok určuje a upravuje spôsob reklamácie a postupy pri reklamáciách.
 2. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese internetového obchodu https://www.ekomshop.sk. Kupujúci je povinný doručiť tovar na adresu: EKOMTRADE, spol. s.r.o., Nová Ľubovňa 631, 065 11.
 3. Reklamáciu je možné zrealizovať len vtedy, ak kupujúci zakúpil tovar u predávajúceho, a ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.
 4. Záruku má kupujúci právo si uplatniť iba v prípade, že vady na tovare sú zapríčinené predávajúcim, dodávateľom alebo výrobcom. Na tovar sa musí vzťahovať záruka.
 5. Tovar, ktorý kupujúci reklamuje u predávajúceho je kupujúci povinný zaslať alebo doručiť na adresu internetového obchodu. Zásielka na dobierku nebude prebratá. Kupujúci musí k tovaru pripojiť kópiu faktúry alebo dokladu o kúpe. Tento doklad je zároveň aj záručný list. K tovaru kupujúci priloží ak vyplnený reklamačný formulár.
 6. O prijatí reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho na adresu elektronickej pošty aj spolu s dokladom o vybavení reklamácie do troch pracovných dní od prijatia reklamácie od kupujúceho.
 7. Škody a vady na tovare, za ktoré predávajúci nezodpovedá sú, ak bolo poškodenie spôsobené kupujúcim, ak bol tovar mechanický poškodený kupujúcim, ak došlo k poškodeniu neprimeraným zaťažovaním tovaru, ak boli na tovare používané neprimerané chemické a mechanické vplyvy, ktoré nie sú v súlade s návodom na použitie tovaru, ak bol tovar používaný v nevhodných podmienkach ako je neprimeraná vlhkosť, ak bol tovar poškodený vonkajšími vplyvmi, za ktoré predávajúci nezodpovedá ako napríklad živelné katastrofy, ak kupujúci tovar používal v rozpore s návodom na použite uvedenom na tovare. Záruka sa nevzťahuje na štandardné opotrebenie tovaru spôsobené používaním. Kratšia životnosť tovaru nie je považovaná za chybu, vadu alebo škodu na tovare a nevzťahuje sa na ňu záruka a takýto tovar nie je možné reklamovať.
 8. Kupujúci ma pri uplatňovaní reklamácie právo na nižšie uvedené:
  a. Ak sa na tovare vyskytuje vada alebo chyba, ktorá je odstrániteľná, tak ma kupujúci právo na bezplatné odstránenie tejto vady, poprípade môže žiadať od predávajúceho výmenu poškodenej časti tovaru v čo najkratšom možnom čase a v rozsahu, aby predávajúcemu nevznikla neprimeraná škoda.
  b. Ak sa na tovare vyskytuje neodstrániteľná chyba, v tom prípade má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a na vrátenie peňazí od predávajúceho.
  c. Ak sa skončí reklamačné konanie úplným odovzdaním tovaru od kupujúceho predávajúcemu a tento tovar bol vymenený za bezchybný, poprípade boli kupujúcemu vrátené peniaze, v takomto prípade môžme reklamáciu považovať za vybavenú.
  d. Reklamáciu, ktorú kupujúci uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci zamietnuť len v prípade, ak mu to bolo odobrené stanoviskom osoby, ktorá je na to určená, t.j. odborný znalec, ktorý vykoná odborný posudok. Predávajúci nemôže od kupujúceho vyžadovať zaplatenie nákladov na takýto odborný posudok, a to bez ohľadu na jeho výsledok.
  e. Ak má výrobok súčasne najmenej tri chyby, ktoré znemožňujú úplné používanie tovaru, tak má kupujúci právo žiadať od predávajúceho výmenu tovaru, alebo má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Ak sa na tovare vyskytne chyba alebo vada, ktorá už bola dva krát opravovaná a bola poslaná na reklamáciu tretí krát, v takom prípade ma kupujúci takisto právo na výmenu tovaru, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  f. Reklamáciu tovaru, ktorú kupujúci uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a bola zo strany predávajúceho zamietnutá, v takomto prípade musí osoba, ktorá túto reklamáciu vybavovala uviesť do dokladu o vybavení reklamácie osobu, ktorej môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Úhradu nákladov na odborné posúdenie nesmie predávajúci od kupujúceho vyžadovať, a to bez ohľadu na výsledok odborného posudku. V prípade, že odborný posudok preukáže, že chyba nastala na strane predávajúceho, tak kupujúci môže reklamáciu uplatniť znova. V čase keď prebieha odborné posúdenie neplynie záručná doba. Do 14 dní odo dňa uplatnenia opätovnej reklamácie je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu náklady na odborné posúdenie, aj všetky s tým súvisiace vynaložené náklady. Reklamácia, ktorá bola znova uplatnená nemôže predávajúci zamietnuť.
 9. V prípade keď kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, tak sa rušia aj všetky ďalšie zmluvy, ktoré súvisia s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 10. Ak nastane prípad, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie, alebo má pocit, že pri vybavovaní reklamácie boli zo strany predávajúceho porušené jeho práva, v takomto prípade môže kupujúci požiadať predávajúceho o nápravu. Ak bude odpoveď od predávajúceho zamietavá, alebo predávajúci neodpovie kupujúcemu do 30 dní od požiadania o nápravu, tak má kupujúci právo využiť možnosť podania návrhu na alternatívne riešenie sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim EKOMTRADE, spol. s.r.o., Nová Ľubovňa je Slovenská obchodná inšpekcia (Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov), odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/772 15 97, fax č.: 051/772 15 96, www.soi.sk, poprípade iná oprávnená právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov. Tento zoznam vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý sa dá nájsť na stránke www.mshr.sk. Spotrebiteľ má možnosť si z tohto zoznamu vybrať inštitúciu, na ktorú sa obráti v riešení svojich sporov v rámci alternatívneho riešenie sporov. Alternatívne riešenie svojho sporu môže spotrebiteľ riešiť aj on-line na internetovej stránke http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/index_sk.htm.
 11. Reklamačné podmienky neoddeliteľne patria k obchodným podmienkam. Predávajúci si vyhradzuje právo na menenie týchto reklamačných podmienok, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.