Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu EKOMSHOP

 • I. Všeobecné ustanovenia

  1. Všeobecné podmienky internetového obchodu EKOMSHOP určujú a upravujú práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi majiteľom a prevádzkovateľom internetového obchodu EKOMSHOP na webovom sídle https://www.ekomshop.sk, to znamená predávajúcim, ktorým je EKOMTRADE, spol. s.r.o., Nová Ľubovňa, IČO: 31715877, DIČ: 2020726356, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov vložka číslo 2598/P a kupujúcim. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru z internetovej stránky obchodu prevádzkovaného predávajúcim.
  2. Zmluvné vzťahy a všetky ich súčasti medzi majiteľom a prevádzkovateľom internetového obchodu EKOMSHOP t.j. spoločnosťou EKOMTRADE, spol. s.r.o., Nová Ľubovňa (ďalej len " predávajúci ") a obchodnými partnermi a spotrebiteľmi (ďalej len " kupujúci " alebo " spotrebiteľ ") podliehajú a riadia sa platnými príslušnými právnymi predpismi, ktoré platia v Slovenskej republike a sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní kúpno predajnej zmluvy na diaľku, pri ktorej sa tovar predáva alebo služba poskytuje mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov.
  3. Kontaktné údaje predávajúceho:
   • Zodpovedný vedúci: Ing. Anton Kurali,
   • Poštová adresa: Nová Ľubovňa 631, 065 11,
   • Prevádzka: Námestie Sv. Mikuláša 23A, Stará Ľubovňa, 064 01,
   • Fakturačná adresa : EKOMTRADE, spol. s.r.o., Nová Ľubovňa 631, 065 11,
   • Email: ekomshop@ekomshop.sk, info@ekomshop.sk
   • Telefón: +421 902 774 680
  4. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si kupuje, resp. objedná tovar prostredníctvom e-shopu a poskytuje pri tom údaje, ktoré sú potrebné na realizáciu nákupu a objednávky. Zákon 102/2014 Z.z. určuje, že spotrebiteľom rozumieme fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá kupuje tovar len za účelom vlastného použitia a nie na účely podnikania, prípadne predaja ďalším osobám.
  5. E-shop, to znamená internetový obchod, je obchod, v ktorom sa nakupuje cez internetovú sieť a je na neho verejný prístup.
  6. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
  7. Poštovným je cena za prepravu zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s..

  8. Prepravnými nákladmi je cena za prepravu zásielky prostredníctvom kuriérskych prepravných spoločností.
  9. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach webového sídla e-shopu.
  10. Službou rozumieme všetky druhy a spôsoby dopravy a balenia tovaru realizované predávajúcim.
  11. Medzi predávajúcim a kupujúcim prebieha elektronická komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty (email) a telefonickej komunikácie, ktorú kupujúci plne uznáva. Neplatí to v prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s §7 a nasledujúcich zákona č. 102/2017 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.
  12. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel.č.: 051/772 15 97, fax č.: 051/772 15 96.
 • II. Objednávka

  1. Objednávka vzniká a je platná, pri nákupe tovaru na stránke e-shopu v časti „ Košík “ - „ Pokladňa “, kde kupujúci v 5 krokovom objednávkovom procese objednávku potvrdí pomocou tlačidla " Objednávka s povinnosťou platby ".
  2. Pred potvrdením objednávky musí kupujúci vyplniť a skontrolovať všetky potrebné a požadované údaje v objednávke a následne bude kupujúcemu odoslaný spätný e-mail od predávajúceho, ktorý je automaticky vygenerovaný a potvrdzuje prijatie objednávky od kupujúceho.
  3. Následne bude predávajúci kupujúceho e-mailom informovať o dodaní tovaru, prípadne budú kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom tovaru.
  4. Kupujúci sa potvrdením a odoslaním objednávky predávajúcemu zaväzuje k zaplateniu sumy za objednaný tovar a službu za dodanie tovaru.
 • III. Cena

  1. Všetky ceny uvedené pri tovare a službách sú konečné. Predávajúci nie je platiteľ DPH.
  2. Akcie uvedené pri tovare platia do vypredania zásob, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak.
  3. Cenu, ktorá je uvedená pri tovare a službe v okamihu nákupu nemôže predávajúci meniť. To neplatí v prípade vzájomného súhlasu a dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • IV. Platobné podmienky

  1. Pri nákupe v internetovom obchode prebiehajú nasledovné spôsoby platieb, v závislosti na tom, ktoré sú kupujúcemu v objednávkovom procese dostupné:
   a. platba v hotovosti na dobierku pri prebratí poštovej zásielky s tovarom;
   b. platba v hotovosti pri osobnom nákupe;
   c. platba prostredníctvom služby Sporopay;
   d. platba vkladom alebo prevodom na bankový účet predávajúceho;
   e. platba prostredníctvom platobnej brány GP webpay;
   f. platba prostredníctvom platobnej brány PayPal.
  2. Bankové spojenie s predávajúcim, peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Stará Ľubovňa, IBAN: SK7809000000005064712755, SWIFT: GYBASKBX
 • V. Poplatky za prepravu

  1. Informácie o poplatkoch za prepravné služby alebo za poštovné sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho pri tvorbe objednávky kupujúcim pred jej odoslaním.
  2. Informácie o zľavách za prepravné služby alebo na poštovnom (ak sú) sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v časti Informácie pre zákazníka alebo vo forme reklamných pútačov tzv. "bannerov".
  3. Sumu za prepravné služby alebo za poštovné informačný systém e-shopu automaticky pripočíta k cene za tovar a následne pred dokončením nákupu zobrazí celkovú cenu tovaru aj s poštovným.
  4. Ak si to kupujúci vyžiada, tak predávajúci môže poslať dostupný tovar a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote. Tento spôsob je možný len v prípade, že kupujúci bude súhlasiť s dodatočnými prepravnými nákladmi alebo poštovnými nákladmi za dodatočnú časť tovaru.
 • VI. Dodacie podmienky

  1. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade sa posiela kupujúcemu najneskôr do dvoch pracovných dní. Dodanie zásielky s tovarom kupujúcemu je teda najneskôr do troch pracovných dní. Ak predávajúci nedodá kupujúcemu tovar podľa dohodnutej kúpnej zmluvy najneskôr do 30 dní od objednania, tak kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  2. Objednávku, ktorá obsahuje aj tovar, ktorý sa nenachádza na sklade je možné dodať formou čiastočných dodávok. Avšak o tomto spôsobe musí predávajúci kupujúceho vopred informovať. Takýto spôsob dodania je možný len po vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim.
  3. Ak predávajúci odošle zásielku kupujúcemu, tak zároveň bude kupujúcemu odoslaná na adresu elektronickej pošty elektronická faktúra (daňový doklad). Faktúra v papierovej podobe a návod na použitie bude k tovaru priložený priamo v zásielke.
  4. V prípade ak kupujúci udá zlú adresu, tak predávajúci nezodpovedá ze oneskorené dodanie tovaru.
  5. Miesto kde je tovar dodávaný je považované za miesto plnenia.
  6. Kupujúci je povinný svojím podpisom potvrdiť prevzatie tovaru.
  7. Ak kupujúci preukáže, že tovar prevzal s mechanickými poškodeniami zapríčinenými poštou, v takomto prípade mu bude uznaná reklamácia tovaru predajcom.
  8. Mechanické poškodenia tovaru, ktoré kupujúci odhalil ihneď po prevzatí zásielky a preukázateľne boli spôsobené poštou, musí kupujúci najneskôr do troch pracovných dní oznámiť predávajúcemu, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie si reklamácie.
  9. Dodanie tovaru od predávajúceho kupujúcemu je poskytované Slovenskou poštou, a.s. alebo súkromným prepravcom expresných zásielok v SR (prepravná spoločnosť), spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o..
 • VII. Vlastnícke právo – prevod

  1. V momente keď kupujúci prevezme tovar, tak prechádza vlastnícke právo na kupujúceho.
  2. Ak je tovar ešte vo vlastníckom práve predávajúceho, tak reklamácia bude vybavená až po úplnom zaplatení tovaru kupujúcim.
 • VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý až vtedy, ak kupujúci prevezme všetky časti tovaru.
  2. V prípade, ak chce kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy, tak je povinný písomne doručiť predávajúcemu odstúpenie od zmluvy na kontaktnú adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný vyplniť formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný ako príloha k emailu o potvrdení objednávky. Kupujúci v odstúpení od zmluvy vyplní meno, priezvisko, adresu, dátum objednania, číslo objednávky a spôsob finančného vysporiadania. Kupujúci je povinný doručiť tovar na adresu predávajúceho spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť doručený neporušený a nepoškodený, s kompletným príslušenstvom, ktoré bolo kupujúcemu doručené s tovarom. Upozorňujeme, že tovar, ktorý bude od kupujúceho zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
  3. Po doručení tovaru predávajúcemu od kupujúceho bude vrátená úhrada za tovar do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Spôsob vrátenia úhrady si určí kupujúci v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, prípadne sa spôsob určí vzájomnou dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim.
  4. Kupujúci je povinný predávajúcemu doručiť tovar v nepoškodenom stave. Ak bude tovar doručený v neúplnom alebo poškodenom stave v dôsledku zlého zaobchádzania kupujúceho, v takomto prípade má predávajúci právo vyžadovať od kupujúceho preplatenie sumy, ktorá je potrebná na úplné opravenie tovaru, resp. jeho uvedenie do pôvodného stavu, v akom bol doručený kupujúcemu. Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť náklady na opravu tovaru.
  5. V prípade, ak bol tovar vyrobený špeciálne pre jedného spotrebiteľa podľa jeho osobitých požiadaviek, tak podľa zákona č. 102/2014 Z.z. §7, ods. 6, písm. c) nie je možné odstúpenie od zmluvy.
  6. Pre kupujúceho, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, tento článok neplatí.
  7. Od kúpnej zmluvy môže kupujúci odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  8. Kupujúci je povinný splniť všetky vyššie uvedené povinnosti spojené s odstúpením od zmluvy. Ak sa tak nestane, tak odstúpenie od zmluvy je neplatné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu úhrady za tovar.
 • IX. Storno objednávky

  1. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho je možné v prípade, ak nie je schopný kupujúcemu dodať tovar v stanovenej lehote podľa obchodných podmienok, alebo v prípade ukončenia výroby tovaru. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tejto skutočnosti a je povinný kupujúcemu ponúknuť náhradný tovar. Dodanie náhradného tovaru má právo kupujúci odmietnuť. V takom prípade predávajúci je povinný vrátiť úhradu čiastky za tovar kupujúcemu do 14 dní od zrušenia objednávky.
  2. Ak kupujúci v predchádzajúcom prípade objednania tovaru porušil obchodné podmienky, prípadne neprevzal zásielku, tak má právo predávajúci ďalšiu objednávku od tohto kupujúceho stornovať.
  3. Kupujúci má právo na storno objednávky najneskôr do 3 hodín od potvrdenia objednávky vytvorenej na stránke EKOMSHOP v časti „Košík“ – „Pokladňa“. Storno objednávky je bez storno poplatku. Storno objednávky môže kupujúci oznámiť v pracovných dňoch od 9,00 do 17,00 hod. telefonicky na telefónnom čísle +421 902 774 680. Mimo uvedeného času môže kupujúci využiť kontaktný formulár na adrese https://ekomshop.sk/contact-us, prípadne môže kupujúci využiť email ekomshop@ekomshop.sk alebo môže využiť správu k objednávke kliknutím na "HISTÓRIA A DETAILY OBJEDNÁVOK" vo zákazníckom účte kupujúceho, kde sa následne kliknutím na "DETAILY" konkrétnej objednávky zobrazia detaily objednávky a v časti "PRIDAŤ SPRÁVU", môže v pripravenom formulári odoslať správu ku konkrétnemu produktu, ktorý vyberie zo svojej objednávky.

 • X. Zľavový program

  1. Všetky zľavy a akcie na jednotlivé produkty a na prepravné náklady alebo poštovné (ak sú) nájde kupujúci na stránkach internetového obchodu.
  2. Každá zľava bude systémom automaticky započítaná do konečnej sumy pri nákupe.
  3. Predávajúci môže zmeniť, upraviť alebo zrušiť zľavy a akcie na tovar alebo poštovné bez predchádzajúceho upozornenia.
 • XI. Ochrana osobných údajov

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ako aj s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).
  2. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:
   Hraničná 12
   820 07, Bratislava 27
   Slovenská republika
   +421 2 323 132 20
   statny.dozor@pdp.gov.sk

   - pre poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám: info@pdp.gov.sk
   - poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov: ochrana@pdp.gov.sk
  3. Ustanovenie § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) nariaďuje prevádzkovateľovi internetového obchodu sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.
   prevádzkovateľ internetového obchodu EKOMSHOP.sk: EKOMTRADE, spol. s.r.o., Nová Ľubovňa, IČO: 31715877, DIČ: 2020726356
   zodpovedná a kontaktná osoba: Ing. Anton Kurali
   kontaktné údaje: e-mail: info@ekomshop.sk, číslo telefónu: +421 902 774 680
  4. Osobné údaje kupujúceho nie sú poskytované predávajúcim žiadnej tretej osobe, s výnimkou prepravnej spoločnosti, pošty a kontrolným štátnym orgánom. V súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Tieto informácie musia byť dotknutej osobe poskytnuté zrozumiteľne a v dostatočnom časovom predstihu, aby sa s nimi mohla oboznámiť a porozumieť im.
  5. Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov:
   Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania písomne, osobne alebo elektronickou poštou, ktorá musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, a to najneskôr do 72 hodín.
   Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
   a. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,
   b. meno, priezvisko, adresa, sídlo, poprípade IČO toho, proti komu návrh smeruje
   c. práva, ktoré sa podľa navrhovateľa porušili pri spracovaní osobných údajov,
   d. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
   e. listinu preukazujúcu uplatnienie práva podľa § 28, ak sa také právo mohlo uplatniť.
  6. Právo žiadať informácie - dotknutá osoba má právo žiadať od príslušného orgánu informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a má právo žiadať prístup k takýmto informáciám a ich opravu, obmedzenie alebo vymazanie. Príslušný orgán môže na základe žiadosti dotknutej osoby zrušiť alebo obmedziť prístup k jej osobným údajom.
  7. Prevádzkovateľ internetového obchodu EKOMSHOP je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu EKOMSHOP, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe nainternetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle "Podmienok programu Overené zákazníkmi". Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.
  8. Kupujúci poskytuje predávajúcemu nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa doručenia zásielky, e-mail, telefónne číslo. Ak je kupujúci fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, tak poskytuje aj následovné údaje: obchodné meno, IČO, DIČ, adresu sídla, e-mail, telefónne číslo.
  9. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho žiadnym neoprávneným osobám.
  10. Predávajúci sa zaväzuje, že bude zaobchádzať s osobnými údajmi kupujúceho v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa, tak aby mu neodporoval, ani ho neobchádzal, ani nijako inak nepoškodzoval kupujúceho. Predávajúci si od kupujúceho nebude nijako vynucovať súhlas.
  11. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto predávajúci oznamuje kupujúcemu, že pri uzatváraní kúpnej zmluvy bude používať a spracúvať osobné údaje kupujúceho, pretože tieto osobné údaje sú potrebné a nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
  12. Kupujúci má právo mať voči predávajúcemu námietky, ktoré mu môže podať v písomnej žiadosti, kde môže žiadať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré kupujúci predpokladá, že sú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu. Kupujúci má právo taktiež namietať proti využívaniu osobných údajov v poštovom styku na účely priameho marketingu.
  13. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho, predávajúci oznamuje kupujúcemu, že osobné údaje kupujúceho budú sprístupnené týmto tretím stranám v závislosti na tom ako rozhodol kupujúci o spôsobe prepravy a platby:
   a. Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36631124;
   b. Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 31329217;
   c. Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653;
   d. Global Payments s. r. o., organizačná zložka, Tomášikova 48, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50010301;
   e. PayPal, Inc., San Jose, Kalifornia, USA.
 • XII. Reklamačný poriadok

  1. Reklamačný poriadok určuje a upravuje spôsob reklamácie a postupy pri reklamáciách.
  2. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese internetového obchodu https://www.ekomshop.sk. Kupujúci je povinný doručiť tovar na adresu: EKOMTRADE, spol. s.r.o., Nová Ľubovňa 631, 065 11.
  3. Reklamáciu je možné zrealizovať len vtedy, ak kupujúci zakúpil tovar u predávajúceho, a ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.
  4. Záruku má kupujúci právo si uplatniť iba v prípade, že vady na tovare sú zapríčinené predávajúcim, dodávateľom alebo výrobcom. Na tovar sa musí vzťahovať záruka.
  5. Tovar, ktorý kupujúci reklamuje u predávajúceho je kupujúci povinný zaslať alebo doručiť na adresu internetového obchodu. Zásielka na dobierku nebude prebratá. Kupujúci musí k tovaru pripojiť kópiu faktúry alebo dokladu o kúpe. Tento doklad je zároveň aj záručný list. K tovaru kupujúci priloží ak vyplnený reklamačný formulár.
  6. O prijatí reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho na adresu elektronickej pošty aj spolu s dokladom o vybavení reklamácie do troch pracovných dní od prijatia reklamácie od kupujúceho.
  7. Škody a vady na tovare, za ktoré predávajúci nezodpovedá sú, ak bolo poškodenie spôsobené kupujúcim, ak bol tovar mechanický poškodený kupujúcim, ak došlo k poškodeniu neprimeraným zaťažovaním tovaru, ak boli na tovare používané neprimerané chemické a mechanické vplyvy, ktoré nie sú v súlade s návodom na použitie tovaru, ak bol tovar používaný v nevhodných podmienkach ako je neprimeraná vlhkosť, ak bol tovar poškodený vonkajšími vplyvmi, za ktoré predávajúci nezodpovedá ako napríklad živelné katastrofy, ak kupujúci tovar používal v rozpore s návodom na použite uvedenom na tovare. Záruka sa nevzťahuje na štandardné opotrebenie tovaru spôsobené používaním. Kratšia životnosť tovaru nie je považovaná za chybu, vadu alebo škodu na tovare a nevzťahuje sa na ňu záruka a takýto tovar nie je možné reklamovať.
  8. Kupujúci ma pri uplatňovaní reklamácie právo na nižšie uvedené:
   a. Ak sa na tovare vyskytuje vada alebo chyba, ktorá je odstrániteľná, tak ma kupujúci právo na bezplatné odstránenie tejto vady, poprípade môže žiadať od predávajúceho výmenu poškodenej časti tovaru v čo najkratšom možnom čase a v rozsahu, aby predávajúcemu nevznikla neprimeraná škoda.
   b. Ak sa na tovare vyskytuje neodstrániteľná chyba, v tom prípade má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a na vrátenie peňazí od predávajúceho.
   c. Ak sa skončí reklamačné konanie úplným odovzdaním tovaru od kupujúceho predávajúcemu a tento tovar bol vymenený za bezchybný, poprípade boli kupujúcemu vrátené peniaze, v takomto prípade môžme reklamáciu považovať za vybavenú.
   d. Reklamáciu, ktorú kupujúci uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci zamietnuť len v prípade, ak mu to bolo odobrené stanoviskom osoby, ktorá je na to určená, t.j. odborný znalec, ktorý vykoná odborný posudok. Predávajúci nemôže od kupujúceho vyžadovať zaplatenie nákladov na takýto odborný posudok, a to bez ohľadu na jeho výsledok.
   e. Ak má výrobok súčasne najmenej tri chyby, ktoré znemožňujú úplné používanie tovaru, tak má kupujúci právo žiadať od predávajúceho výmenu tovaru, alebo má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Ak sa na tovare vyskytne chyba alebo vada, ktorá už bola dva krát opravovaná a bola poslaná na reklamáciu tretí krát, v takom prípade ma kupujúci takisto právo na výmenu tovaru, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
   f. Reklamáciu tovaru, ktorú kupujúci uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a bola zo strany predávajúceho zamietnutá, v takomto prípade musí osoba, ktorá túto reklamáciu vybavovala uviesť do dokladu o vybavení reklamácie osobu, ktorej môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Úhradu nákladov na odborné posúdenie nesmie predávajúci od kupujúceho vyžadovať, a to bez ohľadu na výsledok odborného posudku. V prípade, že odborný posudok preukáže, že chyba nastala na strane predávajúceho, tak kupujúci môže reklamáciu uplatniť znova. V čase keď prebieha odborné posúdenie neplynie záručná doba. Do 14 dní odo dňa uplatnenia opätovnej reklamácie je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu náklady na odborné posúdenie, aj všetky s tým súvisiace vynaložené náklady. Reklamácia, ktorá bola znova uplatnená nemôže predávajúci zamietnuť.
  9. V prípade keď kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, tak sa rušia aj všetky ďalšie zmluvy, ktoré súvisia s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
  10. Ak nastane prípad, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie, alebo má pocit, že pri vybavovaní reklamácie boli zo strany predávajúceho porušené jeho práva, v takomto prípade môže kupujúci požiadať predávajúceho o nápravu. Ak bude odpoveď od predávajúceho zamietavá, alebo predávajúci neodpovie kupujúcemu do 30 dní od požiadania o nápravu, tak má kupujúci právo využiť možnosť podania návrhu na alternatívne riešenie sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim EKOMTRADE, spol. s.r.o., Nová Ľubovňa je Slovenská obchodná inšpekcia (Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov), odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/772 15 97, fax č.: 051/772 15 96, www.soi.sk, poprípade iná oprávnená právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov. Tento zoznam vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý sa dá nájsť na stránke www.mshr.sk. Spotrebiteľ má možnosť si z tohto zoznamu vybrať inštitúciu, na ktorú sa obráti v riešení svojich sporov v rámci alternatívneho riešenie sporov. Alternatívne riešenie svojho sporu môže spotrebiteľ riešiť aj on-line na internetovej stránke http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/index_sk.htm.
  11. Reklamačné podmienky neoddeliteľne patria k týmto obchodným podmienkam. Predávajúci si vyhradzuje právo na menenie týchto reklamačných podmienok, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 • XIII. Zmluvné strany – práva a povinnosti

  1. Zmluvnými stranami rozumieme predávajúcich a kupujúcich.
  2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar, ktorý si kupujúci objednal, v nepoškodenom stave, s návodom na použitie v slovenskom jazyku, v dohodnutom množstve a cene a v kvalite, v ktorej si kupujúci tovar objednal.
  3. Kupujúci je povinný si objednaný tovar prevziať a uhradiť jeho plnú sumu a pri prebratí skontrolovať, či je zásielka v neporušenom stave.
 • XIV. Náhrada škody

  1. Náhrada za vzniknutú škodu vzniká kupujúcemu v prípade:
   1. Ak kupujúci neprevezme zásielku odoslanú predávajúcim a zásielka bude Slovenskou poštou spätne zaslaná predávajúcemu, tak predávajúcemu vzniká nárok na uhradenie nákladov za poštovné od kupujúceho.
   2. Ak kupujúci neprevezme zásielku bez predošlého písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy a zásielka bude Slovenskou poštou spätne zaslaná predávajúcemu, tak predávajúcemu vzniká nárok na úhradu poštovného od kupujúceho.
   3. Ak kupujúci neprevezme zásielku z dôvodu neprítomnosti a Slovenská pošta zásielku zašle späť predávajúcemu a následne bude kupujúci žiadať opätovné zaslanie tovaru, tak predávajúcemu vzniká nárok na úhradu úplných nákladov za poštovné od kupujúceho.
 • XV. Záručné podmienky

  1. Pre spotrebiteľa, ktorý ako kupujúci nakupuje, sa na všetok tovar vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom kedy kupujúci prevzal tovar. Na tovar so zľavou sa záruke vzťahuje len v prípade, ak nie je tovar zľavnený kvôli určitej vade. Na tovar predávaný v zľave kvôli vade tovaru nie je možné uplatniť záruku a opravu.
 • XVI. Autorské práva

  1. Materiály, údaje, fotografie a texty, ktoré sú uvedené a použité na webovom sídle internetového obchodu EKOMSHOP nesmú byť nikde použité bez písomného súhlasu spoločnosti EKOMTRADE, spol. s.r.o., Nová Ľubovňa, pretože sú chránené autorským zákonom.
  2. Na softvér ©Prestashop internetového obchodu EKOMSHOP sa vťahuje licencia Open Software License (OSL 3.0) http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php
 • XVII. Záverečné ustanovenia

  1. Na menenie, upravovanie a dopĺňanie týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok si spoločnosť EKOMTRADE, spol. s.r.o., Nová Ľubovňa vyhradzuje právo aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Ak nastanú vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo reklamačných podmienkach zmeny, v takom prípade sa celý nákup riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné v čase odoslanie objednávky kupujúcim.
  2. V momente ako sa medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorí kúpna zmluva, tak voči kupujúcemu nadobúdajú Všeobecné obchodné podmienky platnosť.
  3. V momente ako predávajúci zverejní na stránkach internetového obchodu zmeny Všeobecných obchodných podmienok, tak bola splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny.
  4. Pred potvrdením a odoslaním objednávky môže byť kupujúci vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami aj všetkými ich súčasťami, že ich prečítal a porozumel im, a že s nimi súhlasí (v zmysle rozhodnutia SOI z novembra 2016 č. SK/0184/99/2016 "uvedená zmluvná podmienka nespôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko neprenáša dôkazné bremeno v otázke možnosti oboznámenia sa so všeobecnými obchodnými podmienkami, a nie je preto neprijateľná podľa § 53 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov").
  5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky aj so svojimi všetkými súčasťami nadobúdajú platnosť a účinnosť 3.6.2018.
  6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov, Zákona o elektronickom obchode, v platnom znení ako i súvisiacimi predpismi.